Som un centre public depenent del Departament d'Ensneyament

VISIÓ

Volem ser un Institut que pretén la millora constant del rendiment acadèmic dels alumnes i la seva formació integral, potenciant l' aprenentatge de les llengües estrangeres, l'ús creixent de les TICi el compromís en una educació per a la salut.

 

MISSIÓ

La raó de ser del nostre Institut, com a centre educatiu públic català és fer possible:
 

  • Formació acadèmica que proporcioni a l’alumnat un bon assoliment de les competències bàsiques mitjançant els principis de la pedagogia activa, la coherència metodològica i l'actuació homogènia per part de totes les àrees de coneixement que hi actuen.

  • Formació personal que estimuli la capacitat autodidàctica de l’alumnat, la seva curiositat científica i investigadora, la seva creativitat i la seva actitud crítica i raonadora.
     

  • Educació integral mitjançant treballs interdisciplinaris i l’orientació globalitzadora en les diferents matèries que cursa l’alumnat.

 

  • Un seguiment de l’alumnat de manera individualitzada, mitjançant una avaluació continua, global i integradora, proporcionant-li orientació personal i atenció psicopedagògica.

 

  • Una col·laboració constant amb les famílies per tal de contribuir a una millor consecució dels objectius educatius dels seus fills/es.

 

  • La creació d’un entorn de treball participatiu i motivador que faciliti la integració i implicació de tots els membres de la comunitat educativa en el funcionament del centre.

 

 

VALORS

 

Es respecta l'deari i creences de cada família.

 

Entenem que hi ha moltes cultures que conviuen en una mateixa societat, les quals tenen religions, creences i costums diferents. Respectem aquesta diversitat d’alumnat i ens interessem per conèixer i entendre les diferents maneres de pensar.

 

La tasca educativa de l’institut es basa en el respecte mutu, la coeducació, el diàleg, la reflexió, la col·laboració, la solidaritat, el civisme i la pau. La formació dels alumnes no s’ha d’entendre només des del punt de vista acadèmic sinó també personal.

 

L’institut ha creat i desenvolupa mecanismes per afavorir la implicació dels alumnes, els veritables protagonistes de l’aprenentatge, en el funcionament del centre.

També promou valors com:

 

  • Respecte vers les persones, els material i les dependències de l’institut.

  • Valoració de l’esforç, la voluntat i la motivació cap a la superació personal.

 

La gestió de l’institut es basa en la utilització de mecanismes democràtics en tots els òrgans de funcionament, en la transparència, la participació, l’objectivitat i la professionalitat.