Què és la FP Dual?

 

La FP Dual és un nou model educatiu, impulsat pel Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que permet al nostre alumnat rebre una part de la seva formació en el centre educatiu i l’altra part mitjançat unes pràctiques formatives remunerades (970 hores) en el si d’una empresa especialitzada del sector.

                                                                                             

El nostre cicle formatiu

 

Tècnic o tècnica superior en màrqueting i publicitat, perfil professional enològic DUAL                                     

 

Durada

 

2 cursos acadèmics ( 2.310h )

1340 hores lectives, en el  centre educatiu,

970 hores de  treball remunerat a l’empresa (contracte de treball i/o beca salari).

 

 

           

Breu descripció                                                                                                                                       

Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publicitaris i promocionals i necessaris.

 

La durada és de 2.310 hores (970h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 

Continguts del cicle

 

     Atenció al client, consumidor i usuari

     Disseny i elaboració de material de comunicació

     Gestió econòmica i financera de l'empresa

     Investigació comercial

     Treball de camp en la investigació comercial

     Llançament de productes i serveis

     Màrqueting digital

     Mitjans i suports de comunicació

     Polítiques de màrqueting

     Relacions públiques i organització d'esdeveniments de màrqueting

     Anglès

     Formació i orientació laboral

     Projecte de màrqueting i publicitat

     Formació en centres de treball

     Mòdul Dual

 

Tràmits d’inscripció

 

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

 

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

     per curs: 360 euros

     per unitat formativa: 25 euros

     per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

 

Requisits d’accés als CFGS

 

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

     tenir el títol de batxillerat,

     haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (CAS) d'acord amb l'opció cursada,

     tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,

     haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,

     haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,

     tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o

     haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

           

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Continuïtat

     Sortides acadèmiques                                                                                         

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

 

     Sortides professionals                                                                             

 

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

     assistent o assistenta del cap de producte;

     tècnic o tècnica de màrqueting;

     tècnic o tècnica en publicitat;

     tècnic o tècnica en relacions públiques;

     organitzador o organitzadora d'esdeveniments de màrqueting i comunicació;

     auxiliar de mitjans en empreses de publicitat;

     controlador o controladora d'emissió en mitjans de comunicació;

     tècnic o tècnica en estudis de mercat i opinió pública;

     tècnic o tècnica en treballs de camp;

     inspector o inspectora d'enquestadors;

     agent d'enquestes i censos;

     codificador o codificadora de dades per a investigacions de mercats;

     responsable de promocions punt de venda;

     especialista en implantació d'espais comercials.

 

 

Per a més inforamció consultar la web del Departament d’Ensenyament de la Generaltitat de Catalunya:

 

Formació professsional: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/info-general/

FP Dual: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/fp-dual/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

AdjuntMida
CARTELL DEFINITU.pdf1.61 MB