ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.

L’atenció a la diversitat de necessitats educatives que presenten els alumnes i l’assoliment per part de tots ells de les competències que els permetin el desenvolupament personal i escolar és un principi comú en tots els cursos.

Els professors organitzen l’activitat docent tenint en compte les característiques dels seus alumnes i la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge.

 Es parteix del traspàs d’informació entre el centre de primària i el nostre centre, per tal de conèixer les característiques dels alumnes que s’incorporaran al centre. A partir d’aquestes dades i del seu seguiment es dissenyen estratègies per atendre les necessitats identificades.
 
El centre té establerta la Comissió d’Atenció a la Diversitat, que fa el seguiment de les actuacions que es duen a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives dels alumnes.

 
Les mesures concretes que es porten a terme són:

 -Atencions individuals o en petits grups.

-Agrupaments flexibles de les matèries instrumentals de català, matemàtiques i castellà.

- Adaptacions curriculars dels crèdits comuns o Plans individualitzats, per aquells alumnes amb grans dificultats per accedir al currículum.

- Aula Oberta , a segon cicle d’ESO, amb una organització curricular bastant diferenciada en quant a la metodologia utilitzada.